خدمت

د خدمت کولو هوډ:
       د مشتریانو د کمپيوټر د کارونکي دوتنې جوړولو؛ د کارن د شرایطو سره سم د لګاو د هدايت، دنده سپارلې ده؛ په ساحه کې د روزنې د کارونکي پرسونل؛ کور منظم تفتیش، د کور د پاکولو، ساتلو او خدمات وسايل. د کارونکي خبرتیا د ترلاسه کولو وروسته، یو ساعت په ترڅ کې د ځواب لپاره، د کارونکي، کال په ټولو موسمونو 12 ساعتونو کې په رارسېدو.

موټری پرزی رسولو:
       1. Km.ssor شرکت پالیسي، د شرکت له خوا ورکړل شوي، د تضمین او ماشین کیفیت برخو خوند ټول لوازم او خدمتونو، د تضمین موده، د محصول د تولید د کیفیت د ستونزو او يا د بشر د زيان، د شرکت د عوض کولو لپاره مسؤل له خوا ده یا ترمیم؛
       2. د دغه کمپنۍ د تر ټولو مسلکي موټری پرزی ګدام ته د کارونکي پرزو په وخت رسولو ډاډمن کړي.

593e33324abc7WhatsApp Online Chat !